Disable Preloader

Javna nabava - Spriječavanje sukoba interesaSprječavanje sukoba interesa

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa. 


Komun d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja - direktor te s njim povezane osobe - u sukobu interesa.


Sukob interesa opisan je člancima 75. - 83. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016).


2023.

ikonadivider
scroll to top